demo lengkap akun demo

Dziś pytanie - dziś odpowiedź

Nasze publikacje

Ratownik wodny, a ratownik wodny zawodowy

Seria: Dziś pytanie - dziś odpowiedź

Jak to z tym tytułem, stopniem, zawodem jest?
Można znaleźć na stronach internetowych - w wyszukiwarce zawodów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, określenie ZAWODU RATOWNIKA WODNEGO, POD numerem kodu 541906.

Przytaczamy zawartość całego opisu (odnoszącego się do ratownika wodnego zawodowego), będącego załącznikiem do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82 poz. 537):

Pracownicy Usług i sprzedawcy /Pracownicy usług ochrony, gdzie indziej nie sklasyfikowani
Klasyfikacja zawodów i specjalności - opis zawodu

Nazwa: Ratownik wodny zawodowy
Kod: 541906
Synteza: Działając indywidualnie lub w zespole czuwa nad bezpieczeństwem życia ludzkiego na wodach śródlądowych otwartych i zamkniętych oraz morskich przybrzeżnych; niesie pomoc tonącym i zwraca uwagę organizatorom imprez nadwodnych o przepisach, jakie w tym zakresie obowiązują. Zapobiega naruszaniu tych przepisów.

Zadania zawodowe:
- pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku;
- reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczych;
- reagowanie na wszelkie naruszenia regulaminu obowiązującego na kąpielisku lub pływalni;
- uczestniczenie w zespołach ratowniczych w trakcie przeprowadzania maratonów pływackich;
- kontrolowanie stanu urządzeń oraz sprzętu pływackiego i eliminowanie jednostki grożącej niebezpieczeństwem;
- sygnalizowanie o stopniu zagrożenia na wodach ze względu na warunki atmosferyczne (sygnały na maszcie, syrena, gong itp.);
- wypisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza, głębokości akwenu i innych danych mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa pływających;
- na podstawie badania głębokości akwenu określanie strefy wód dla niepływających;
- czuwanie nad oczyszczaniem wód i dna obszaru przeznaczonego dla pływających;
- przeprowadzanie egzaminów na kartę pływacką.

Dodatkowe zadania zawodowe:
- udział w patrolach policyjnych na wodach otwartych w celu kontroli uprawnień do pływania;
- przeprowadzanie kontroli ośrodków, kolonii i obozów położonych nad wodami, z prawem żądania usunięcia wszelkich uchybień wobec przepisów dotyczących bezpiecznego przebywania nad wodami;
- przeprowadzanie kontroli kąpielisk i pływalni z prawem formułowania zaleceń oraz zgłaszanie wniosków do samorządu terytorialnego o zamknięcie pływalni lub kąpieliska.


Zwróciliśmy się z zapytaniem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jak rozumieć zawartość tego opisu w odniesieniu do Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 1240), gdzie w art. 13 i art. 16 określa się obowiązki ratownika wodnego w następujący sposób:

Art. 13. W ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratownicze, polegające w szczególności na:

 1. przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu;
 2. dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym;
 3. udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 4. zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia;
 5. ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia;
 6. transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa Dziennik Ustaw Nr 208 — 12233 — Poz. 1240 w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 7. poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym.

(…)

Art. 16. Do obowiązków ratowników wodnych należy w szczególności wykonywanie działań ratowniczych, >o których mowa w art. 13, oraz:

 1. obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń;
 2. przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego;
 3. określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego;
 4. kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację;
 5. wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych;
 6. sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy;
 7. reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
 8. wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych;
 9. niezwłoczne informowanie zarządzającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz swojego przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym;
 10. bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych.

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że aplikacja Wyszukiwarka zawodów, jest obecnie modernizowana, zawiera treści opracowane do poprzednich edycji klasyfikacji (z 2004 i 2007 roku). Obecnie, na bieżąco, są uzupełniane te treści (klasyfikacja i opis zawodów) i w najnowszej wersji (na portalu PSZ, w zakładce Klasyfikacja zawodów), ratownik wodny zawodowy - nie figuruje. Został włączony do dużej grupy PRACOWNIKÓW USŁUG OCHRONY GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH (wersja z dnia 22 lutego 2011 r.) - a zawartość opisu tej grupy brzmi:
Nazwa:Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
Kod: 5419
Synteza:Ta grupa elementarna obejmuje pracowników usług ochrony niesklasyfikowanych w innych podgrupach grupy 541 Pracownicy usług ochrony. Grupa ta obejmuje na przykład pracowników obsługi monitoringu, ratowników wodnych, morskich, górskich, pokładowych i górniczych, strażników leśnych, łowieckich i rybackich, pracowników wyłapujących bezdomne zwierzęta.
Zadania zawodowe: Zadania wykonywane przez pracowników usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowanych zazwyczaj obejmują: obsługę i obserwację kamer systemu monitoringu wizyjnego obiektów lub terenu i powiadamianie odpowiednich służb, np. policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego, w sytuacjach zaobserwowanych zagrożeń, wypadków, zdarzeń czy też klęsk żywiołowych; monitorowanie plaż i basenów w celu zapobiegania wypadkom i ratowania kąpiących się przed utonięciem; uczestniczenie w akcjach związanych z poszukiwaniem i ratowaniem osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu oraz zwalczaniem zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu; reagowanie na sygnały wzywania pomocy i uczestniczenie w górskich akcjach ratowniczych; branie udziału w akcjach ratowniczych osób lub mienia znajdujących się w trudno dostępnych miejscach na ziemi lub wodzie, działając z pokładu śmigłowca lub po desantowaniu z niego, lub też podczas zawieszenia na linie dźwigu pokładowego; branie udziału w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych w kopalniach; patrolowanie powierzonego terenu w celu zwalczania szkodnictwa leśnego, łowieckiego lub rybackiego; monitoring ruchu drogowego w celu zidentyfikowania momentów, w których piesi mogą przejść przez ulicę; reagowanie na skargi mieszkańców i przejmowanie zagubionych, bezdomnych lub niebezpiecznych zwierząt; patrolowanie przypisanego obszaru w celu egzekwowania przepisów dotyczących parkowania; wykonywanie innych zadań pokrewnych.


Inny fragment odpowiedzi MPiPS informuje, że klasyfikacja zawodów i specjalności jest spisem zawodów i specjalności występujących na polskim rynku pracy, służy przede wszystkim do prowadzenia badań statystycznych - analiz i prognoz sytuacji na polskim i międzynarodowym rynku prac. Pomocna jest w realizacji pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizacji szkoleń dla bezrobotnych. Natomiast nie jest jej celem rozstrzyganie o kompetencjach i kwalifikacjach potrzebnych do wykonywania zawodów i specjalności usytuowanych w klasyfikacji.

a także:

Wymagania dotyczące kształcenia, szkolenia, egzaminowania lub innych form dokumentowania kwalifikacji potrzebnych do uzyskania uprawnień zawodowych wyznaczają przepisy systemu oświaty, szkolnictwa wyższego oraz przepisy branżowe.

Tak więc dla ratowników wodnych, najistotniejsze są akty prawne branżowe i wskazania w nich zawarte, co do kwalifikacji, obowiązkówuprawnień ratownika wodnego.


Konkluzja: z pewnością na chwilę obecną nie można uznać, że jest w obrocie prawnym nazwa: ratownik wodny zawodowy, a z wcześniejszych wyjaśnień Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że nie ma także takiego TYTUŁU.