demo lengkap akun demo

Dziś pytanie - dziś odpowiedź

Nasze publikacje

Obowiązki ratownika

Seria: dziś pytanie - dziś odpowiedź

Obowiązki ratownika. Jakie są? Co ratownik może, co musi, a czego absolutnie nie powinien robić, w czasie pełnienia dyżuru?

Obowiązki ratownika. Jakie są? Co ratownik może, co musi, a czego absolutnie nie powinien robić, w czasie pełnienia dyżuru?
Zostaliśmy zapytani przez ratownika z woj. Kujawsko - Pomorskiego, czy dopuszczalne jest, aby ratownik w czasie pracy, realizował zajęcia z nauki pływania, dla dzieci szkolnych? Odpowiedź nasuwa się sama, przecież wszyscy wiedzą, ale ... przeanalizujmy zapisy prawa w tej materii.
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, określa w art. 13 - czym są działania ratownicze a w art. 16 - wskazuje na obowiązki ratownika:

Art. 13. W ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratownicze, polegające w szczególności na:

 1. przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu;
 2. dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym;
 3. udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy [1];
 4. zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia;
 5. ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia;
 6. transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 7. poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym.

Art. 16. Do obowiązków ratowników wodnych należy w szczególności wykonywanie działań ratowniczych, o których mowa w art. 13, oraz:

 1. obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń [2];
 2. przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego [3];
 3. określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego [3];
 4. kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację [3];
 5. wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych [3];
 6. sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy [4];
 7. reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego [4];
 8. wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych [5];
 9. niezwłoczne informowanie zarządzającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz swojego przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym [6];
 10. bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych [7].

[1]

Art. 14. Ustawy o z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym określa zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy, do których należą:

 1. resuscytacja krążeniowo-oddechową, bezprzyrządowa i przyrządowa, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
 2. tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
 3. unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
 4. ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
 5. prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochrona termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 6. stosowanie tlenoterapii biernej;
 7. ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 8. wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 9. prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2.

[2]
Ratownik jest przede wszystkim do tego, żeby obserwował obszar, który chroni, reagował na każdy sygnał zagrożenia życia i zdrowia, osób pozostających pod jego opieką, i działał wyprzedzająco - profilaktycznie!

[3]
Czynności wykonywać należy przed przystąpieniem do dyżuru, lub w trakcie, gdy wystąpią odpowiednie przesłanki.

[4]
Reagowanie na naruszenia porządku - czuwanie, obserwowanie i ... reagowanie (nie siedzenie w kantorku, pod łodzią, czy w strefie saun).

[5]
Na bieżąco - na wodach otwartych, a na basenach i w parkach wodnych, jeśli zaistnieje taka potrzeba - jeśli coś się zmienia.

[6]
To bardzo ważne zobowiązanie. Jeśli uważacie, że prawo, przepisy .., sytuacja jest z jakiegoś powodu godna zgłoszenia - na przykład jeśli na pływalni o długości 25 metrów, służbę pełni jeden ratownik - należy to zgłosić do zarządzającego. Niezwłocznie! To Wasz obowiązek.

[7]
Prowadzenie dziennika i wypełnianie kart udzielanej pomocy.


Czy gdzieś znajdujecie obowiązek prowadzenia nauki pływania - z własnej woli, lub nakazu pracodawcy? NIE! Wykonywanie jakichkolwiek, innych czynności, które mogą zakłócić Waszą czujność i przydatność ratowniczą - nie ma prawa bytu. Czy wyobrażacie sobie pracownika ochrony banku z mopem - zmywającego (z nudów, z nakazu pracodawcy) podłogę w strzeżonym obiekcie?!!! A przecież taki bankowy ochroniarz strzeże TYLKO mienia (przepraszamy wszystkich pracowników ochrony za porównanie). WY strzeżecie ŻYCIA i ZDROWIA ludzi. Nie może być mowy o prowadzeniu lekcji pływania, aerobiku, obsługiwaniu innych urządzeń (saun, itp.) - jeśli pełnicie dyżur ratowniczy. W innych godzinach, mając uprawnienia (instruktora czy trenera pływania) - bardzo proszę, ale nie na służbie! Wówczas bowiem popadacie w konflikt z art. 2., art. 6 ., art 9, art 156., art. 160 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.):

Art. 2.
Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.

Art. 6.
§ 1. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.

Art. 9.
§ 3. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia od określonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć.

Art. 155.
Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 156.
§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 160.
§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


W pracy, w czasie dyżuru NIE WYKONUJEMY ŻADNYCH INNYCH CZYNNOŚCI, poza tymi, które stanowią o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarze wodnym.