demo lengkap akun demo

Dziś pytanie - dziś odpowiedź

Nasze publikacje

Chcesz szkolić ratowników wodnych? - musisz to wiedzieć! Modyfikacja opinii.

Seria: Dziś pytanie - dziś odpowiedź

Jak to jest z uprawnieniami pedagogicznymi instruktorów? Łącza gorące, fora pełne pomysłów - ale czy na pewno dobrze rozumiemy przepisy?

Jak to mamy w zwyczaju - zapytaliśmy o tę kwestię - u Źródła, czyli w Departamencie Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwracając się z takim oto pytaniem:

Czy kandydat na Instruktora, musi posiadać przygotowanie pedagogiczne jako warunek przystąpienia do szkolenia, bądź jako warunek przed uzyskaniem uprawnień Instruktora? Czy wymóg ten (posiadanie przygotowania pedagogicznego) dotyczy wyłącznie osób, mających stanowić kadrę szkoleniową (dydaktyczną), w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego? Nie ma w Ustawie (ani innym akcie prawnym) definicji Instruktora – jak ma to miejsce w przypadku ratownika wodnego – zatem nie jest pewne, czy można szkolić osoby spełniające wymagania wstępne i egzaminacyjne – nadając im tytuł Instruktora, a dopiero w chwili, gdy mają one stanowić kadrę szkoleniową – muszą przedstawić dokument o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.

Odpowiedź DRiOL MSW:

Posiadanie przygotowania pedagogicznego zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym jest wymagane od osób, które prowadzą szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego. Ponieważ ani ustawa ani też rozporządzenie w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym nie określają warunków, jakie ma spełniać kandydat na uczestnika szkolenia instruktorów uzasadnionym wydaje się wniosek, iż kandydat na słuchacza przedmiotowego szkolenia nie musi legitymować się posiadaniem przygotowania pedagogicznego.

I wszystko jest jasne. Chcąc szkolić - musisz mieć przygotowanie pedagogiczne. Aby uczestniczyć w szkoleniu instruktorów - nie musisz tego wymagania spełniać.


Kto chciałby szkolić ratowników wodnych, musi posiadać przygotowanie pedagogiczne, wynikające z odrębnych przepisów. Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych określił jednoznacznie, jak należy rozumieć (które to są) przepisy, nadające to przygotowanie:

Przepisy odrębne, określające przygotowanie pedagogiczne, do których odsyłają przepisy § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, to przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207).

W myśl tego rozporządzenia przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie oceniona praktyką pedagogiczną – w wymiarze co najmniej 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Z pisma MSW nr DRiOL-NRGW-5503-66/2014 z dnia 28.04.2014 roku wynika, że:

(...) W świetle powyższego, odbycie zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego w wymiarze wymaganym od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, tj. w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin oznacza uzyskanie przygotowania pedagogicznego.

Zatem nieaktualne jest nasze wcześniejsze twierdzenie (oparte na odpowiedzi MSW, w którym nie było dopuszczenia szkolenia jak dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu):

Pamiętać należy, że MSW nie dopuszcza przygotowania pedagogicznego, zdobytego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626) - czyli instruktorów praktycznej nauki zawodu, ani żadnych innych, wynikających np. z posiadanych uprawnień instruktora sportu itp. Opinię tę podtrzymano w piśmie z dnia 07.05.2015 roku, zamieszczonym na stronie MSW, jako Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym - do pobarania Wyjaśnienia MSW w sprawie szkoleń w ratownictwie.


Wszystkich zainteresowanych zdobyciem przygotowania pedagogicznego (posiadających wykształcenie co najmniej licencjackie), zapraszamy do zgłaszania takiego zapotrzebowania. Jesteśmy w stanie zrealizować - w oparciu o kaliską placówkę oświatową, szkolącą nauczycieli - tego typu szkolenie, dostosowane do potrzeb ratowników wodnych i instruktorów.