demo lengkap akun demo

Dziś pytanie - dziś odpowiedź

Nasze publikacje

Jak rozumieć doświadczenie kadry szkoleniowej?

Kto właściwie może szkolić Ratowników Wodnych i Instruktorów?

Sprawie przyglądamy się nie z powodu braku umiejętności czytania ze zrozumieniem – bo kwestia jest prosta i wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. 2012 poz. 747).

Tym razem, powodem złożonego do Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW zapytania, była kwestia doświadczenia w wykonywaniu działań ratowniczychdoświadczenia szkoleniowego z zakresu ratownictwa wodnego. Konkretne zapisy, które wzbudziły nasze wątpliwości, znajdują się w paragrafie 3 wspomnianego rozporządzenia.

§ 3. 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne szkolenia ratowników wodnych prowadzi ratownik wodny, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu działań ratowniczych, aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem oraz przygotowanie pedagogiczne określone odrębnymi przepisami, lub instruktor posiadający przygotowanie pedagogiczne określone odrębnymi przepisami.

Nasze pytanie:

ad. 1. Czy spełnia ten wymóg (trzyletniego doświadczenia w wykonywaniu działań ratowniczych) osoba, która przez co najmniej trzy lata pracowała zawodowo - zatrudniona jako ratownik, czy też osoba, która w ciągu co najmniej trzech lat przepracowała jakąkolwiek liczbę godzin jako ratownik (np. w sezonie letnim, na kąpielisku nad morzem, jeziorem...). Pierwsza z nich z pewnością wypełnia zapis, jednak czy druga osoba (mająca łącznie przepracowanych kilka miesięcy - a czasem wręcz tygodni), ale posiadająca uprawnienia ratownika przez kilka lat - również spełnia ten wymóg?

2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne szkolenia instruktorów prowadzi ratownik wodny lub instruktor, posiadający co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie szkoleniowe z zakresu ratownictwa wodnego, aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem szkolenia oraz przygotowanie pedagogiczne określone odrębnymi przepisami.

Nasze pytanie:

ad. 2. Analogicznie - jak w punkcie 1. Czy jeśli instruktor prowadził lub asystował przy trzech szkoleniach ratowników (trwających łącznie 2 miesiące, ale zrealizowane np. w roku 2010, 2011 i 2012), posiada doświadczenie szkoleniowe wynikające z pkt. 2? Czy to doświadczenie musi zostać potwierdzone (pokryte) rocznym zatrudnieniem czy innym dokumentem, z którego wynikać będzie, że przez co najmniej 12 miesięcy, osoba ta realizowała szkolenia?

3. Zajęcia teoretyczne szkolenia ratowników wodnych i instruktorów może prowadzić osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych zakresem tematycznym szkolenia.

4. Zajęcia praktyczne szkolenia ratowników wodnych może, pod nadzorem osoby, o której mowa w ust. 1, prowadzić ratownik wodny, który posiada aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem szkolenia oraz co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w wykonywaniu działań ratowniczych.

5. Zajęcia praktyczne szkolenia instruktorów mogą, pod nadzorem osoby, o której mowa w ust. 2, prowadzić osoby, o których mowa w ust. 1.

Odpowiedź MSW:

W ocenie Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW przez doświadczenie w wykonywaniu działań ratowniczych należy rozumieć doświadczenie uzyskane w trakcie podejmowania działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, wolontariatu, itp. Tak więc, na co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu działań ratowniczych składają się okresy wykonywania tych zadań. Analogicznie również, w przypadku ustalania okresu doświadczenia szkoleniowego.

I wszystko jasne. Jeśli jesteś ratownikiem 10 lat, ale pracowałeś (wykonywałeś działania ratownicze) przez 1 miesiąc w roku, to masz 10 miesięcy doświadczenia. Dokładnie tak samo jak instruktor, który szkolił (ratowników lub instruktorów) przez 10 lat (np. każdego roku robił jedno szkolenie w cyklu 2 tygodniowym), ma łącznie 20 tygodni – czyli 5 miesięcy doświadczenia szkoleniowego.

I żaden nie spełnia wymogu z rozporządzenia.