demo lengkap akun demo

Dziś pytanie - dziś odpowiedź

Nasze publikacje

Ilu opiekunów w czasie zajęć w wodzie?

Seria: dziś pytanie - dziś odpowiedź

Nasi czytelnicy zapytali o liczbę osób, mogących uczestniczyć w zajęciach w wodzie – pod opieką jednego prowadzącego. To bardzo ciekawe i w pełni uzasadnione pytanie.

>Wcześniej, kwestię tę regulowało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. 1997 nr 57 poz. 358). Ten akt prawny (w § 10 ust.4), określał literalnie, że np. dzieci do lat 7 mogą korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich. Liczebność grupy w czasie zajęć, określona była w załączniku nr 4 do tego rozporządzenia (§ 8 ust. 2) w brzmieniu: W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników. Po wejściu w życie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z 18 sierpnia 2011 r., uchylono (dnia 02.01.2012 roku), wcześniej obowiązujące rozporządzenie. Nowy akt prawny – wspomniana ustawa – ani żadne z uzupełniających ją rozporządzeń, do kwestii liczebności grupy na zorganizowanych zajęciach – nie odnosi się w zasadzie w ogóle. Określono jedynie wymagania, stawiane przed realizatorami szkoleń ratowników wodnych i instruktorów (w zakresie ratownictwa wodnego), których może być w czasie zajęć praktycznych, pod opieką jednego prowadzącego: ratowników – 15 osób; instruktorów – 10 osób.

Niestety, jeszcze w maju 2013 roku, opiniotwórcze środowiska (np. portal librus) przytacza uchylone rozporządzenie – jako akt, który stanowi prawo i na nim opiera swój wywód, dotyczący liczby prowadzących zajęcia (1:15). Na wspomnianym portalu w dalszej części czytamy:

Podkreślić należy, że system zabezpieczenia ratowniczego nie zwalnia Opiekunów wycieczek szkolnych od sprawowania ustawicznego nadzoru nad powierzonymi im w opiekę małoletnimi Uczestnikami. Z przepisu art. 34 ust. 4 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) wynika wprost, że kąpiącym się Uczestnikom wycieczki powinno się zapewnić nie tylko stały nadzór Ratownika lub Ratowników, ale równocześnie ustawiczny nadzór Opiekuna lub Opiekunów ze strony szkoły (interpretacja KO).

(...)

Niezależnie od wielkości grupy Uczniów na basenie, standard liczby Opiekunów na liczbę Uczniów jest jasno określony: 1 opiekun na max. 15 Uczniów.

Wymieniając podstawy prawne, w oparciu o które opracowywane były wyjaśnienia w tej materii, autor napisał:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz.358 ze zm.) – uznane za uchylone, ale standardy, które określa stosuje się w praktyce;

Trudno to pojąć, a jeszcze trudniej uzasadnić czy usprawiedliwić takie stwierdzenie. Jeśli coś jest uchylone – to nie jest obowiązujące, zatem kto i dlaczego miałby taki standard stosować w praktyce?

Reasumując: dyrektor może nakazać nauczycielowi (zazwyczaj wychowania fizycznego) prowadzenie zajęć na basenie z grupą 26 osobową. Nie będzie to pozostawało w niezgodzie z prawem, dlatego, że w § 7 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 7 lutego 2012 roku, w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych zapisano:

na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych.