demo lengkap akun demo

Dziś pytanie - dziś odpowiedź

Nasze publikacje

Nieletni na szkoleniach ratowników

Seria: dziś pytanie - dziś odpowiedź

Emocje budzi wiek uczestników szkoleń ratowniczych. Trwa dyskusja (w środowisku wodniackim), od którego momentu jest sensowne włączanie młodzieży w edukację ratowniczą. Na wielu stronach internetowych znaleźć można bardzo różne informacje.

W największej organizacji w Polsce (WOPR), zaprasza się do udziału w etapowym systemie szkolenia, z nadawaniem wewnętrznych stopni – już 12-letnie dzieci. To bardzo dobry moment (12 lat), do rozpoczęcia pracy profilaktyczno - edukacyjnej w obszarze ratownictwa, jednak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dalekie jest od nazywania tej grupy ratownikami (z jakimkolwiek dodatkiem).

W naszej pierwszej ocenie – po wejściu w życie najnowszych regulacji prawnych – najbardziej rozsądnym, wydawał się proces przygotowywania ratownika do pracy zawodowej w taki sposób, że szkolenie z zakresu wiedzy i umiejętności byłoby zwieńczeniem uzyskiwanych kwalifikacji. Zatem wcześniej taka osoba winna ukończyć szkolenie KPP oraz zdobyć inne (przydatne w ratownictwie wodnym) kwalifikacje – np. uzyskać jakiś patent. W takiej sytuacji, każdy otrzymujący zaświadczenie o udziale w szkoleniu ratowników wodnych, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, musiałby być pełnoletni – co jest warunkowane Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) w brzmieniu:
Ratownikiem może być osoba:

 1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek;
 3. posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej "kursem", i uzyskaniu tytułu ratownika;
 4. której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Na ten właśnie przepis powołuje się bowiem ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w art. 2 pkt 5 – w brzmieniu:

ratowniku wodnym — rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu.

Jednakże, wykluczenie osób niepełnoletnich (np. 16- lub 17 – latków) z procesu szkolenia, spowodowałoby ogromne zawężenie, w liczbie zainteresowanych uzyskaniem uprawnień ratownika wodnego. W tym wieku, być może bardziej niż kiedykolwiek potem, młodzież „garnie się”, do takich „przygód” i wyzwań.

Dlatego szkolenia ratowników wodnych, realizowane w RWR, dopuszczają do procesu szkolenia w ratownictwie wodnym osoby, od 16 roku życia. Oczywiście muszą one w dalszej kolejności ukończyć szkolenie KPP oraz zdobyć dodatkowe kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, by móc się uznawać za ratownika wodnego.


Zmieniliśmy nasze stanowisko, między innymi dlatego, że otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionej osoby, interpretację Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW - w tym zakresie. Przytaczamy fragment tego dokumentu:

„...w ocenie Departamentu nie ma żadnych przesłanek ustawowych, by przyjąć, iż intencją ustawodawcy było wykluczenie osób niepełnoletnich z procesu szkolenia lub uniemożliwienie im przystąpienia do egzaminu lub też otrzymania zaświadczenia potwierdzającego posiadane “wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego”.

Jednak w myśl art. 2 pkt 5 ustawy, ratownikiem wodnym jest osoba, która ŁĄCZNIE spełnia następujące warunki:

 1. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym;
 2. Spełnia wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), tj.:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. jest zatrudniona lub pełni służbę w jednostkach współpracujących z systemem – Państwowe Ratownictwo Medyczne, lub jest członkiem tych jednostek,
  3. posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,
  4. jej stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 3. jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.

Tak więc osoba niepełnoletnia, która ukończyła kurs i otrzymała zaświadczenie potwierdzające posiadanie stosownej „wiedzy i umiejętności“ zgodnego z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.U z 2012 r., poz. 747) NIE JEST „ratownikiem wodnym” w rozumieniu przywołanej Ustawy a jedynie spełnia jedno z trzech kryteriów warunkujących prawo do posługiwania się tym tytułem zawodowym i wykonywania pracy ratownika wodnego.

Osoba taka stanie się „ratownikiem wodnym” w momencie spełnienia dwóch pozostałych kryteriów, a w szczególności kryterium „posiadania ważnego zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika”.

Ponieważ jednak podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzącemu szkolenie przysługuje prawo (i obowiązek) opracowania regulaminu organizacyjnego szkolenia oraz zasad i trybu naboru osób przewidzianych do szkolenia nic nie stoi na przeszkodzie, aby w regulaminie zostały zawarte zapisy ograniczające prawo do uczestniczenia w kursie i egzaminie jedynie do osób spełniających wszystkie trzy kryteria ustawowe.”>